Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020

Autor: Waldorfská škola, 30.9.2018

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2019/20 je procedúra zápisov nasledovná: v dňoch od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 bol otvorený dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamenal Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020. V marci zapísaným pošleme pozvánku s možnosťou výberu dátumu na stretnutie k zisťovaniu školskej pripravenosti pre waldorfskú školu, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl 2019.

Zápis bol pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2019, mladšie deti k zápisu nebudú prizvané. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa mali prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehlo výlučne prostredníctvom dotazníku. Je dôležité vedieť, že so zápisom musia súhlasiť obaja rodičia, čo neskôr potvrdia svojim podpisom. V opačnom prípade dieťa do školy neprijímame.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk, waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

Všetkým záujemcom o školu odporúčame víkendový seminár pre rodičov budúcich prvákov, ktorý plánujeme od 8.3. – 10.3. 2019. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. Vďaka osobným stretnutiam a zážitkovým seminárom, najrýchlejšie zistíme, či vzájomne ladíme.  Podrobnosti o seminári a prihlasovaní TUĎakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím 


comments powered by Disqus