Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021

Autor: Waldorfská škola, 2.10.2019

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2020/21 je procedúra zápisov nasledovná: dňa 2. 10. 2019 sme otvorili dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamenal Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. Zapisovanie do dotazníka sme uzavreli z kapacitných dôvodov 27. 2. 2020. 

Naša škola pristúpi k elektronickému zápisu. Čas a spôsob budú oznámené v najbližších dňoch  mailom záujemcom, ktorí o to požiadali prostredníctvom dotazníku, ktorý sme mali zverejnený na našej webstránke. So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu. Testovanie školskej zrelosti sa bude konať po odvolaní krízovej situácie. Zároveň šetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

Zápis je pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2020. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom dotazníku. 

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk, waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

V dňoch 6.3. - 8.3.2020 sa uskutočnil pre všetkých záujemcov o školu víkendový seminár nielen pre rodičov budúcich prvákov. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. Vďaka osobným stretnutiam a zážitkovým seminárom, sme lepšie zistili, či vzájomne ladíme.  

Orientačný víkend (seminár nielen pre rodičov budúcich prvákov) prebehol v príjemnej atmosfére, článok nájdete tu.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím 


comments powered by Disqus