Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022

Autor: Waldorfská škola, 2.10.2020

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2021/22 je procedúra zápisov nasledovná: dňa 2. 10. 2020 otvárame dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022. 

Zápis a testovanie školskej zrelosti bude v apríli 2021 (prípadne podľa aktuálnych opatrení), bližšie informácie dostanú záujemcovia mailom. So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu. Zároveň všetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

Predbežný zápis je pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2021. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom tohto dotazníku. Dotazník môžete vyplniť kliknutím na odkaz TU.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.skwaldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

V dňoch 12.3. - 14.3.2021 sa uskutoční pre všetkých záujemcov o školu víkendový seminár nielen pre rodičov budúcich prvákov. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. Vďaka osobným stretnutiam a zážitkovým seminárom, lepšie zistili, či vzájomne ladíme. 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím


comments powered by Disqus