Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023

Autor: Waldorfská škola, 1.10.2021

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2022/23 je procedúra zápisov nasledovná: dňa 1. 10. 2021 otvárame dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023.

So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu. Zároveň všetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

Predbežný zápis je pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2022. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom tohto dotazníku. Dotazník môžete vyplniť kliknutím na odkaz TU.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.skwaldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

Všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí sa chcú o waldorfskej pedagogike dozvedieť a aj si ju priamo vyskúšať, odporúčame seminár - Orientačný víkend nielen pre budúcich prvákov, ktorý by sa mal uskutočniť v termíne 11. - 13.3.2022.

Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím


comments powered by Disqus