Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2023/24

Autor: Waldorfská škola, 20.10.2022

Milí rodičia budúcich prvákov!

Pre šk. rok 2023/24 je procedúra zápisov nasledovná:

Prosím, vyplňte dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka do 20. 3. 2023 a tým budete zaznamenaní v databáze záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024. 

10. – 12. 3. 2023 sa uskutoční zážitkový víkend pre rodičov, na ktorý Vás týmto srdečne pozývame. Budete si môcť prezrieť našu školu, zoznámiť sa s našimi učiteľmi a vyskúšať si, ako v našej škole učíme. 

Podrobnosti o víkende zverejníme vo februári 2023 a pozvánku dostanete aj mailom. Testovanie školskej zrelosti prebehne v apríli 2023. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom dotazníkuJe dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk,  waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu. Zároveň všetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.


comments powered by Disqus