Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2023/24

Autor: Waldorfská škola, 14.3.2023

Milí rodičia budúcich prvákov!


testovanie školskej pripravenosti pre šk. rok 2023/2024 prebehne 12. – 14. apríla 2023. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova.

Prosím, vyplňte prihlášku TU, na jej základe Vám najneskôr 4. 4. 2023 pošleme link na rezervačný systém pre vyššie uvedené termíny testovania. Prihlášky uzatvárame 3. 4. 2023 o 9.00 h.

Súčasťou prihlasovacieho formuláru je priloženie súborov (rodný list dieťaťa, občianske preukazy rodičov, podklady z poradne/CPaP/, vyplnený Dotazník o dieťati – nájdete na stiahnutie vo Word a PDF pod textom, iné...). Pekne Vás tiež prosíme o dodanie 1 fotografie dieťaťa - celej postavy - približne z jari 2022 (teda spred roka). Fotografia nám pomôže s posúdením telesného vývinu a jeho progresu za ostatný rok.

Samotné testovanie trvá 30 minút a prebieha bez prítomnosti rodiča.

K testovaniu bude potrebné priniesť: papučky a - ak sa Vás to týka - aj podklady o špecifických potrebách a zdravotných postihnutiach, ak tak nespravíte elektronicky v prihláške (v sekcii „Ostatné Údaje - Podklady z poradne CPaP).

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk,  waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu.

Zároveň všetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.


Dotazník o dieťati Word.

Dotazník o dieťati Pdf.

comments powered by Disqus