Waldorfská škola v Bratislave

Finančná platforma

Pripomienkuje a schvaľuje rozpočet školy, výšku školného a veľké investície školy. Jej členmi sú koordinátor, zástupcovia z personálneho tímu, strategickej skupiny a zástupcovia rodičov. Finančná skupina sa stretáva na pôde strategickej skupiny, ktorá ju aj zvoláva.

Členovia Finančnej platformy:

1. za Koordináciu školy - Marian Brezovský

2. za Personálny tím - v procese obsadzovania

3. za Strategickú skupinu - Slávka Šebová, Zuzana Bajusová

4. za rodičov - Tomáš Mydliar

comments powered by Disqus