Waldorfská škola v Bratislave

Pedagogické kolégium

Základom spoločenstva waldorfskej školy je Kolégium. Je  tvorené všetkými zamestnancami školy - pedagogickými i nepedagogickými. Tí sa pravidelne stretávajú každý štvrtok na Pedagogickej konferencii, kde sa venujú témam vychádzajúcim priamo zo života školy - z pedagogickej aj organizačnej oblasti ako aj podnetom prichádzajúcim zvonku.

Pedagogická konferencia má tri časti: DIEŤA, ŠTÚDIUM a ORGANIZAČNÚ ČASŤ. Nepedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú na nepedagogických, organizačných témach. Učitelia spoločne skladajú obraz dieťaťa či triedy, zaoberajú sa štúdiom literatúry, zdieľajú si skúsenosti z vyučovania, spolu so zamestnancami Denného chodu sa venujú samospráve.

Kolégium deleguje svoje právomoci na jednotlivých svojich  členov voľbou členov (zástupcov) do konkrétnych procesov a úloh, prípadne skupín (napr. Dizajnová rada). 

Kolégium môže udeliť mandát pracovným skupinám, ktoré sa jednotlivým témam venujú komplexnejšie a do väčšej hĺbky. Ak je udelený mandát "rozhodovaci", môže skupina po vypočutí názorov kolégia v danej veci rozhodnúť. V pracovných skupinách môžu pôsobiť aj rodičia, ktorí majú chuť  škole v danej téme pomôcť. 

Jednotlivé kompetencie členov kolégia si môžete pozrieť v menu Naša škola - Učitelia a podporný tím.

comments powered by Disqus