Waldorfská škola v Bratislave

Stanoviská školy k medializovaným informáciám

Stanovisko školy k tvrdeniam o neadekvátnej  kvalifikácii pedagógov a o učení predmetov, na ktoré nemajú príslušnú aprobáciu:

Všetci učitelia waldorfskej školy majú  zákonom požadované vzdelanie – vysokoškolské II. stupňa. Zároveň musia mať špeciálne pedagogické vzdelanie pre waldorfský spôsob výučby. Tak ako vo fínskom školstve aj na waldorfskej škole triedny učiteľ sprevádza svojich žiakov od prvého ročníka až po tie najvyššie, pretože je to pre deti najlepšie. Vo vyšších ročníkoch už v spolupráci s odbornými učiteľmi. Zmysluplná pedagogika je vždy zameraná na dieťa, nie na vedné odbory a vie, že dieťa až po pubertu sa môže najviac naučiť od učiteľa - človeka, s ktorým má vybudovaný dlhodobý vzťah. Deti v tomto veku sa učia citovo, nie intelektuálne, čo znamená, že si k jednotlivým odborom vytvárajú vzťah sympatie či antipatie pre celú budúcnosť. Ľahšie sa v deťoch vzbudzuje nadšenie pre predmet tomu, kto s nimi zdieľa ich zážitky než tomu, kto im len intelektuálne odovzdáva svoje poznatky. S väčším a širším poznaním staršieho školáka a s jeho schopnosťou tvoriť si vlastné úsudky prichádza potreba jeho komunikácie s odborníkom, ktorý sa v danej oblasti vyzná do podrobností, má nad ňou nadhľad aj vďaka tomu, že je rozhľadený a neuviazol v jedinom odbore. Nadhľad, schopnosť vnímania medziodborových súvislostí a analogického myslenia robí z učiteľa skutočného odborníka pre dieťa v puberte. Špecializovaný odborník je nevyhnutný na vysokej škole, kde sa preto od prednášajúcich nevyžaduje pedagogický rozmer, ktorý je pre základné a stredné školy nevyhnutný. Skôr sa treba pozrieť, aké sú výsledky žiakov, aj keď ich učia aj neaprobovaní učitelia. Neaprobovaná učiteľka slovenčiny priviedla svojich deviatakov na popredné miesto v celoštátnom Testovaní 9, podobne ako tá aprobovaná. Neaprobovaní učitelia hudobnej a dramatickej výchovy priviedli žiakov ku pozoruhodným verejným koncertným a divadelným predstaveniam. Ankety našich absolventov potvrdzujú, že neraz vedia viac a hlbšie rozumejú učivu než ich spolužiaci z verejných škôl.

Stanovisko školy k výčitke, že každý pedagóg musí prejsť kurzom antropozofie:

Dá sa akýkoľvek predmet učiť bez toho, aby človek mal nejakú filozofiu, nejaký systém hodnôt, nejaký pohľad na svet? Zrejme nie. Na svete neexistuje človek, ktorý by nemal svoju osobnú životnú filozofiu a s tým súvisiaci systém etických princípov. Ak ale existuje jedno správne filozofické presvedčenie, s ktorým musia byť učitelia stotožnení, je potrebné ho dať do školského zákona. Zatiaľ však platí sloboda človeka v tejto oblasti. Každý človek, nielen rodič, ktorý siahne po waldorfskej pedagogike, sa nevyhnutne dozvedá o R. Steinerovi a antropozofii, a škola sa Steinerom nijako netají. Antropozofia je filozofický smer, ktorý učí vidieť svet a človeka v širokých súvislostiach. Keďže umožňuje hlbšie pochopenie človeka, a tým aj dieťaťa, je podnetom pre prácu učiteľa na jeho vlastnom rozvoji. Waldorfská pedagogika vznikla z antropozofického poznania, tak ako napríklad Komenského pedagogika vznikla z autorovho svetonázoru. A že majú množstvo styčných bodov a dospievajú k rovnakým zisteniam, je len dôkazom, že sú pravdivé. O oprávnenosti filozofického východiska pre akúkoľvek činnosť človeka rozhodujú výsledky, a tie má waldorfská pedagogika nadpriemerné. Okrem toho antropozofia nikdy nebola a nikdy nebude predmetom a obsahom vyučovania na žiadnej waldorfskej škole vo svete, čo dôrazne žiadal aj Rudolf Steiner, čoho dôkazom je, že väčšina absolventov waldorfských škol nikdy nepočula o antropozofii a Rudolfovi Steinerovi.

Stanovisko školy k údajným častým odchodom detí zo školy:

Waldorfská škola má historicky aj dnes vysoko priaznivú bilanciu rodičov: odchody detí zo školy sú zriedkavé a späté so sťahovaním sa či odchodom na bilingválnu školu, zatiaľ čo záujem nespokojných rodičov z iných škôl je podstatne väčší než sú naše kapacitné možnosti ho uspokojovať. Samozrejme, aj na našej škole sa výnimočne stane, že rodič zistí, že si alternatívu predstavoval ináč a že mu naša pedagogika nevyhovuje, resp. že sa jeho dieťa nedokázalo zaradiť do žiackeho kolektívu. Má však úplnú slobodu zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie a dať dieťa na inú školu. Neporovnateľne viac však máme rodičov, ktorí sú vďační za zmenu, ktorú vďaka waldorfskej pedagogike u svojich detí, pôvodne z iných škôl, zaznamenali. Dôkazom spokojnosti rodičov sú každoročné dotazníky iniciované školou, kde sa potvrdzuje rastúca kvalita školy a spokojnosť rodičov.

Stanovisko školy k vraj nevedeckej výučbe prírodovedných predmetov:

Výučba prírodovedných predmetov na waldorfskej škole je postavená na pokusoch a ich pozorovaniach, teda na tom, po čom sa na odborných konferenciách pod záštitou ministerstva školstva volá: odsunúť zo základných škôl nadbytočné výpočty a vrátiť do nich experimenty. Alarmujúci nárast odporu mladých ľudí k prírodovedným predmetom na školách kvôli nešťastne zvolenej metodike vyučovania už prináša prvú reakciu v podobe zreformovaných osnov pre základné školy, ktoré sa priblížili waldorfskej koncepcii. Naše deti považujú chémiu a fyziku za najzaujímavejšie predmety a že waldorfská koncepcia ich vyučovania je zmysluplná, dosvedčuje aj prvé miesto waldorfských žiakov v testovaní PISA v Rakúsku a posledná Nobelova cena za chémiu pre niekdajšieho absolventa waldorfskej školy.

Stanovisko školy k mediálnym informáciám o šikane na škole:

Šikane sa nevyhne asi žiadny detský kolektív a ani waldorfská škola nemá patent na to, aby sa v nej vôbec nevyskytla. Dôležité však je, aby bola čo najskôr spozorovaná a riešená, čo na našej škole umožňuje práve mimoriadne  postavenie triedneho učiteľa, ktorý veľmi dobre svoju triedu pozná, lebo má s ňou dlhoročný hlboký vzťah. Zároveň má naša škola stáleho špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí predstavujú nadštandardnú starostlivosť o sociálne vzťahy na našej škole, čo bežným školám chýba. Každý prejav šikany bol na našej škole zodpovedne a s plnou vážnosťou riešený.

Stanovisko školy ku mediálnej informácii o neschopnosti školy prijímať kritiku rodičov:

Kritika nie je nikomu príjemná a býva v bežnom živote vnímaná ako prejav nepriateľstva. Škola je však verejná inštitúcia a takýto postoj si nemôže dovoliť. Naopak, waldorfská škola sa na kritiku pýta -prostredníctvom každoročných rodičovských dotazníkov, aktívnej komunikácie s rodičmi prostredníctvom Rady rodičov, oficiálnym prijímaním pripomienok rodičov mailovou komunikáciou -a sú to práve aktívni rodičia, ktorí pomáhajú škole nachádzať riešenia a kvalitu školy vylepšovať. Posledný dotazník ukázal, že nárast spokojnosti rodičov s komunikáciou so školou je výnimočný.

Stanovisko školy k údajnej netransparentnosti školy:

Netransparentnosť verejnej inštitúcie, ktorá prináša originálne riešenia a ktorej existencia závisí od záujmu  jej klientov a ich ochoty za službu platiť, by bola samovraždou. Waldorfská škola má kvalitnú webstránku s neustále aktualizovanými informáciami, každý týždeň vydáva tzv. informatórium o dianí na škole pre rodičov, udržuje neustálu komunikáciu s rodičmi prostredníctvo Rady rodičov, predzápisových stretnutí, kde sa budúci rodičia podrobne dozvedajú o špecifikách waldorfského vyučovania, prostredníctvom mesačných rodičovských stretnutí a pravidelných rodičovských konzultácií. Každoročne organizuje Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, je otvorená návštevám, médiám a pomerne často s nimi komunikuje. Prijíma ročne desiatky návštev, poskytuje výskumnú pôdu pre bakalárske a magisterské práce, a vzhľadom na experimentálne overovanie je pod drobnohľadom Štátneho pedagogického ústavu a MŠ. Rodičia pri uzatváraní zmluvy so školou podpisujú aj vyhlásenie o dostatočnej informovanosti o waldorfskej pedagogike.


comments powered by Disqus