Waldorfská škola v Bratislave

História školy

Ako sa to celé začalo

Situácia v krajine

Krátko po Nežnej revolúcii, v roku 1992 prišla do vtedajšieho federálneho parlamentu na oficiálne pozvanie Ministerstva školstva ČSFR delegácia holandských waldorfských učiteľov s cieľom informovať o tejto – v Európe rozšírenej alternatíve. V Čechách a neskôr i na Slovensku vznikli vzdelávacie strediská, ktoré mali za úlohu pripravovať učiteľov na perspektívnu prácu vo waldorfských školách. V roku 1993 vznikla Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl a v spolupráci s holandskými lektormi z nadácie Helias a Metodickým centrom v Banskej Bystrici sa rozbehol cyklus 3-ročného vzdelávania vo waldorfskej pedagogike. Tieto aktivity boli od roku 1996 zastrešené Pedagogickou fakultou UK ako špecializačno-inovačné štúdium.

Bratislava

Už od počiatkov prác v asociácii sa formovala iniciatívna skupina učiteľov, ktorá v spolupráci s rodičmi začala intenzívnu prácu na založení waldorfskej školy. Nasledoval sled podujatí pre budúcich rodičov, osveta waldorfskej pedagogiky pre širšiu verejnosť, články a rozhovory v médiách, desiatky stretnutí a rozhovorov, a napokon aj organizačná práca na zriadení inštitúcie školy. Rozhodnutie prišlo 4. júla 2001.

vstup sklodowska

Bola zriadená ako súkromná škola a zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR. A začalo deväťročné experimentálne overovanie. Gestorom overovania sa stal Prof. Miron Zelina, v tom čase dekan pedagogickej fakulty. Škola bola zriadená, a pre všetkých to znamenalo horizont nových úloh a obdobie praktického budovania pedagogiky a organizácie školy. Nastal čas pionierskych rokov prvej waldorfskej školy na Slovensku. Dňa 3. septembra 2001 vstúpilo do triedy prvých 20 prvákov. Prvou triednou učiteľkou sa stala Mgr. Renáta Blaschke, učiteľkou v školskom klube bola Mgr. Dáša Bročková (Czéreová).

Prvým domovským prístavom pre nás bola časť priestorov Základnej školy na ul. M.C. Sklodovskej v Petržalke. 

alenka čistí plafon

Po čase bolo potrebné z dôvodu rastu školy hľadať nové priestory. Po vynaložení veľkého úsilia zo strany rodičov, učiteľov a priateľov školy sa podarilo nájsť budovu bývalej základnej školy na Vihorlatskej ulici, ktorej majiteľom je magistrát Nového Mesta. Presťahovali sme sa v decembri 2004 do dlhodobého tridsaťročného prenájmu. Na upravenie priestorov bolo treba vynaložiť ďalšie nemalé úsilie zo strany tých istých ľudí, prebehlo veľa rekonštrukčných prác pod vedením  Petra Heribana M.A., ktorý bol dizajnérom waldorfskej školy.
Zriaďovatelia – Renáta Blaschke, Marián Czere, Alena Klčová, Erich Šašinka.
Mentori – Cornelis Boogert, Gunnar Gijbels.

V prvom roku školy nás prišiel navštíviť prezident Rudolf Schuster.

24. až 25. januára 2003 začala družba s waldorfskou školou v Schoenau v Rakúsku. Odtiaľ prichádzali učitelia školiť našich vyučujúcich.

V roku 2004 prvýkrát našu školu navštívil David Newbatt,

škótsky umelec, maliar, arteterapeut, ktorý robil prednášky, umelecké aktivity, konzultácie pre terapeutický tím našej školy,  pracoval s deťmi v triedach a na steny pred triedami

namaľoval motívy z príbehových látok pre jednotlivé ročníky.

 
2005-2006
V roku 2005 nám prišli pomôcť študenti z Nemecka zo školy Rudolf Steiner institut fuer social paedagogik. Jedna trieda študentov sa podieľala na úprave areálu školy a ihriska.

Učitelia v rámci letných prác pri vstupe do školy vytvorili mozaiku z kachličiek.




Našej škole sa dostalo definitívneho uznania v zmysle výchovno-vzdelávacej práce podľa waldorfskej pedagogiky 6. júna 2005, keď  sme od Pedagogickej sekcie Slobodnej vysokej školy duchovnej vedy dostali akceptačný list o práve používať meno „waldorfská škola“.
Je to pre nás veľká česť, ktorá nás zaväzuje k veľkej práci.  Počas školského roku prebehla na škole jedna inšpekčná kontrola v oblasti pedagogiky, ktorá skonštatovala, len drobné nedostatky vo vedení školskej dokumentácie. 

Zo správy odborného gestora vyplýva:
„ Z jednotlivých výsledkov možno konštatovať, že sa v priebehu piatich rokov experimentálneho overovania neprejavili žiadne negatívne vplyvy programu školy na žiakov. Na základe meraní gestora projektu a ďalšieho merania uvedeného v čiastkovej správe možno konštatovať po piatom roku experimentálneho overovania organizácie, foriem  a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského
typu, že postupnosť overovania podľa projektu ukazuje na opodstatnenosť existencie tohto typu škôl.„

Nová komunikačná stratégia školy “Otvorene a transparentne o waldorfskej pedagogike”, viedla v predchádzajúcom období k nasledovným výstupom:
- Na individuálne stretnutia a hospitácie do tried sme privítali asi 90 návštev: študentov, gestorov, mentorov, záujemcov o waldorfskú školu. Školu si pozrela i štátna tajomníčka MŠ SR.
- V roku 2006 sme boli oficiálne prijatý do Európskej rady waldorfských škôl ECSWE so sídlom v Bruseli.
- Médiá: spolupracovali sme na príprave článkov pre časopisy Mama a ja, Vitalita, Pán Učiteľ.  O našej škole boli pripravené krátke spravodajské príspevky v STV a rádiu Viva.
- Spustili sme novú internetovú stránku www.iwaldorf.sk, ktorá ponúka sprehľadnenú a bohatú štruktúru informácií o škole a pedagogike.
- Navrhli sme a realizovali vytlačenie hlavičkového papiera školy a vizitiek pre zamestnancov školy.
- Pripravili sme a vytlačili propagačné materiály o waldorfskej pedagogike a waldorfskej olympiáde, ktorej sa zúčastnili naši piataci.

V roku 2005 sme zrealizovali projekt olympiády

5. ročníka z prostriedkov EÚ, z programu Interreg III/A, ktorý bol  zameraný  na rozšírenie spolupráce so zahraničnými partnermi – školami. Začala tradícia účasti žiakov piateho ročníka na medzinárodných Olympijských hrách waldorfských škôl v rakúskom Shoenau.

2006-2007
Prednáška Brigitte Goldmann – lektorky waldorfského vzdelávania z Rakúska - pre rodičov o Hraniciach pre dieťa.

Projekt Cirkus – 6. ročník,

vystúpenie pre žiakov školy, vystúpenie pre rodičov školy a širokú verejnosť. Podľa waldorfského kurikula sa realizuje projekt Cirkus v každej šiestej triede. 


Divadelné a cirkusové vystúpenie žiakov 6. a 7. ročníka z partnerskej školy zo Schoenau.

V máji sa začal budovať altánok na zadnom dvore školy.

V tomto roku ukončili trojročné waldorfské vzdelávanie v Kľačne mnohí budúci pedagógovia alebo pomocníci školy. Budúci absolventi vzdelávania absolvovali na našej škole povinnú pedagogickú prax.

Koncom roka 30. 6. 2007 sa prezentovali práce našich žiakov na verejnej výstave v Dome kultúry , ktorú sprevádzalo eurytmické predstavenie skupiny Sophia.

V auguste 2007 sa triedni učitelia stretli po prvýkrát na svojom internom vzdelávaní, kde si odovzdávali skúsenosti a pripravovali sa na nasledujúci školský rok. V tomto roku sa teda ukončila spolupráca s kolegami so Shoenau.

2007 – 2008

Škola poskytla priestory na Michaelské stretnutie učiteľov a priateľov školy, ktoré organizovala Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl.
Pracovné stretnutie s Andreasom Gajdošom z Maďarska k hudobnej výchove
Pracovné stretnutie s p. Erlich z Nemecka k eurytmii
Pracovné stretnutie s Pär Ahlbomom k pohybovým cvičeniam v intuitívnej pedagogike.
Škola sa zapojila do projektu Zelená škola, začali sme v triedach triediť odpad (papier, plasty, sklo, baterie).
Rekonštrukcia bývalého školníckeho bytu na textilnú a modelovaciu dielňu.
Pracovné stretnutie s Evou Milkovou z Čiech k chirofonetike.

vtaci

Divadelné predstavenie žiakov piateho ročníka pod vedením Mariana Czereho a Miroslavy Heribanovej v divadle GunaGU, Aristofanes Vtáci.

August 2008 pracovné stretnutie s autistkou Iris Johansson.

2008-2009
Bol to rok veľkých personálnych zmien:
Zmena na pozícii riaditeľky školy - doterajšiu riaditeľku Renátu Blaschke nahradila vo funkcii Slávka Šebová.
Zmena na pozícii hospodára školy - Janku Baníkovú nahradila Blanka Nemčíková.
V septembri 2008 sa koordinátorom nepedagogických procesov stal Milan Orlovský.
Zmena triedneho učiteľa v 3. ročníku – prvýkrát v histórii školy sme museli meniť triedneho učiteľa, kedy v priebehu školského roka Zuzanu Bajusovú na pozícii triednej učiteľky 3. ročníka nahradila triedna učiteľka 7.ročníka Alena Klčová a triednou učiteľkou v 7. ročníku sa stala Renáta Blaschke, ktorá bola zároveň triednou učiteľkou vo 8. ročníku.

eurytmicka skola

Škola poskytla priestory pre novovzniknutú prvú Eurytmickú školu na Slovensku Anna Sophia, pod vedením našej bývalej učiteľky Silvie Pálešovej a novonastúpeného učiteľa Pavla Hanuštiaka. Začínali s 25-timi študentami.


2009
Cez letné prázniny sme vykonali veľa stavebných úprav v areáli našej školy.

Opravovali sme strechu budovy školy, menili okná, zatepľovali budovu, vymeníli sme plynový kotol a prerobili sme dielňu na triedu. V pláne bolo aj vybudovať na časti pozemku drevený plot a obnoviť detské ihrisko v parkovej časti školy.
Všetky tieto ciele sme zastrešili v Projekte revitalizácie objektu  waldorfskej školy na rok 2009.  Úpravu realizovala firma Thermosilit Slovakia s.r.o.


V júli sme poskytli priestory pre medzinárodnú radu asociácie pre waldorfskú pedagogiku IAO.
V auguste 2009 triedni učitelia sa opäť stretli v Turčianskych Tepliciach, kde prišiel Brijen Masterson, ktorý ich oboznámil s dejinami hudby z hľadiska waldorfskej pedagogiky.

2009/2010
Personálne zmeny na pozícii hospodára školy Blanku Nemčíkovú vymenil Peter Veselý.
V septembri 2009 sa urobil prvý výkop nášho budúceho jazierka.
V januári 2010 bolo v našej škole stretnutie Európskej rady waldorfských škôl (ECSWE).
V januári 2010 sa dokončili vstupné dvere na oboch stranách budovy školy.
Marec 2010 prvé testovanie deviatakov zo slovenčiny a matematiky Monitor.

Výsledky predčili naše očakávania. Naši žiaci svojim výkonom zaradili triedu medzi 25% najlepších na Slovensku.


Apríl 2010 bola hĺbková inšpekcia, v tom istom roku, na jar, bol otvorený prvý kurz špeciálnej pedagogiky pod vedením holandských lektoriek.
Máj 2010 práce na volejbalovom ihrisku na zadnom školskom dvore.

Jún 2010 k nám opäť zavítal garant nášho experimenálneho overovania Miron Zelina.


Koncom júna 2010 prví budúci absolventi našej školy sa predstavili so svojimi projektami a divadlom.
Koncom školského roka 29.6. 2010 sme slávnostne ukončili ôsmacký projekt stavby lode spustením plavidla na Kuchajde.
Cez prázdniny k nám zavítal z AG Stiftung pán Schneider, ktorý sa prišiel pozrieť ako sme zrealizovali projekty, na ktoré sme od nich dostali dar. 


2010/2011
19. až 20. júla 2010 zasadala skupina k úprave webovej stránky, k čomu sa ponúkli spisovateľ Michal Hvorecký a Andrea Sváková. Pomáhala im aj pani Krúpová, ktorá robí PR školy od predchádzajúceho roka.

V júli 2011 začali búracie práce v tretiackej a štvrtáckej triede, ktoré si vymenili miesto kvôli inštalácii morského akvária.
Stretnutie triednych učiteľov, ktoré sa obyčajne koná v Turčianskych Tepliciach sa tentokrát uskutočnilo v Bratislave.
Veľká rekonštrukcia telocvične, kde sa robil drevený obklad a nová podlaha.
Obnovila sa jedáleň, do ktorej učiteľ prác s drevom vyrobil nové 6-hranné stoly a zakúpili sme nové stoličky.
V areáli školy sa v septembri vytvorilo nové parkovisko.
V eurytmickej miestnosti a v deviatackej pribudli nové drevené skrine a vymenili sa dvere na všetkých triedach na hornej chodbe.
6. - 7. novembra 2011 organizovala Antropozofická spoločnosť v priestoroch našej školy Michaelskú konferenciu.
V septembri tohto roku začal na našej škole pôsobiť spevácky zbor Gloria Dei pod vedením Ľubice Knezovičovej.
V októbri 2010 p. Ľubica Knezovičová pozvala Mrg. Petra Guľasa, PhDr.s prednáškou “Dobre temperovaný klavír”.
V novembri 2010  bolo v priestoroch školy valné zhromaždenie Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl.
V novembri 2010 našu školu navštívil Baldo Mikulič s kurzom “Škola pre odhalenie hlasu – Werbeck”.
V januári 2010 sa odsťahovala z našej budovy Waldrofská škôlka – Klub Hviezdičky. Do uvoľnených priestorov sa presťahovala trieda a textilná dielňa. V miestnosti po textilnej dielni vznikol výtvarný ateliér a do bývalej triedy sa presťahovala drevárska dielňa.

Vo februári 2011 bol na škole orientačný kurz Slobonej akadémie Gotheanskeho umenia pod vedením Jany Koen.






Vo februári 2011 nás navštívili zástupcovia Drogery Market, s ktorými sme nadviazali spoluprácu – sponzorsky nám dodávajú vybrané druhy tovaru.
V marci 2011 sa naša škola zapojila do aktivít podpory Japonska postihnutého tsunami výrobou origami, kresbami, besedou s Andrejom Bánom (fotograf týždenníka Týždeň).
V apríli 2011 sme oslávili Deň Zeme prácou v areáli školy a na susednom sídlisku.
V apríli začali práce na prestavbe ihriska pred školou.

Február 2011

Prvé stretnutie akadémie Rafael

Škôlka Hviezdičky sa odsťahovala a uvoľnila priestor pre prvácku triedu

Vznik drevárskej dielne

Vznik dielničky na ručné práce

Vznik terapeutickej miestnosti

Marec 2011: Cunami v Japonsku a naša spoluúčasť

18.4. beseda o Japonsku

Máj 2011: Nové ihrisko

31.5. sme otvorili tradíciu Dní otvorených dverí. Účasť bola prekvapivo vysoká.

3.6. 2011 našu školu navštívil minister školstva Eugen Jurzyca.














13.júna 2011 Ľubica Knezovičová – zbormajsterka Gloria Dei zorganizovala koncert Vivaldi – Piazzolla Štyri ročné obdobia v podaní Sláčikového orchestra Bohdana Warchala.
Koniec školského roka sa niesol v znamení deviatackych prezentácií a ich verejného speváckeho koncertu v Dome kultúry Ružinov.
V čase jánskej slávnosti k nám zavítali žiaci Waldorfskej školy z Arménska, ktorí boli ubytovaní v rodinách ôsmakov a na jánskej slávnosti vystúpili so svojim folklórnym predstavením. Naši ôsmaci vystúpili s divadelným projektom o bezdomovectve.
Skôr než deviataci opustili brány našej školy, prerobili svoj projekt Loď na čajovňu na dvore.


ROK 2012

September 2012:
8.9. - práce na školskom dvore
28.9. - Michaelská slávnosť

20.10. bubny

12.11. Martinská slávnosť

9.12. Besiedka eurytmia

ROK 2013

21.1. deň otvorených dverí

16.2. Zóna bez peňazí


1.3. pilotné testovanie 9. ročník


Jún 2013:
18.6. Schonau, divadlo

23.6. Jánska slávnosť


ROK 2014



comments powered by Disqus