Waldorfská škola v Bratislave

Štruktúra školy

V súčasnosti pracujeme na úprave informácii, jasnosti a transparentnosti jednotlivých zložiek samosprávy.


Waldorfská škola nemá hierarchickú štruktúru organizácie ako klasické školy (riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, atď.), ale využíva inú formu riadenia organizácie blízku princípom slobody v práci. Nakoľko slovenská legislatíva vyžaduje, aby každá škola mala riaditeľa školy, tak aj vo waldorfskej škole máme takúto pozíciu určenú. Avšak priamo z titulu tejto funkcie danému pracovníkovi nevzniká špeciálne alebo nadradené postavenie smerom do vnútra školy voči ostatným členom učiteľského kolégia.

A tak motiváciou k našej práci nie je sú nariadenia, príkazy a kontroly, ale v prvom rade hlboký zmysel, ktorý vo svojej práci vidíme. Každý koná slobodne a zodpovedne podľa toho, čo pokladá za správne v zmysle spoločnej vízie waldorfskej školy. Základné fungovanie našej školy upravuje štatút.

Waldorfskú pedagogiku vnímame ako liek, ktorý môže ozdraviť našu spoločnosť. Naším najvyšším cieľom je vychovávať slobodných, schopných a zodpovedných ľudí a pomôcť im nájsť svoje miesto a svoju úlohu vo svete.

Iniciatívy waldorfského hnutia združuje a na Slovensku zastupuje Asociácia priateľov waldorfských škôl. Veríme, že v budúcnosti bude môcť zrdužovať a zastupovať viac škôl na Slovensku.

Pedagogické kolégium

Najvyšším a konečným orgánom v rámci organizácie školy je pedagogické kolégium, ktorého členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy. Toto kolégium je rozšírené aj o nepedagogických pracovníkov. Kolégium deleguje svoje právomoci na jednotlivých jej členov. Jednotlivé kompetencie členov kolégia si môžete pozrieť v menu Naša škola - Učitelia a podporný tím.

Rada rodičov

Partnerom pedagogického kolégia je Rada rodičov, ktorej členmi sú rodičia. Každá trieda si deleguje svojho zástupcu do Rady rodičov. Okrem toho každý rodič, ktorý prejaví záujem pracovať v Rade rodičov, môže osloviť predsedu Rady rodičov (pozri menu Naša škola - Učitelia a podporný tím) a požiadať o členstvo.

Finančná rada

Základným poslaním Finančnej rady je starostlivosť o udržateľné dlhodobé financovanie školy. Viac informácii si môžete prečítať v štatúte Finančnej rady.

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy waldorfskej je občianske združenie Výchova k slobode. Toto občianske združenie v súčasnosti nijakým spôsobom nezasahuje do praktického chodu školy. Z právneho hľadiska bolo potrebné pri založení školy.

Adresa zriaďovateľa:

Výchova k slobode o.z.
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava

IČO: 36061042
IBAN: SK70 8330 0000 0028 0013 7506

comments powered by Disqus