Waldorfská škola v Bratislave

Štruktúra školy


Waldorfská škola nemá hierarchickú štruktúru organizácie ako klasické školy (riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, atď.), ale využíva inú formu riadenia organizácie blízku princípom slobody v práci. Nakoľko slovenská legislatíva vyžaduje, aby každá škola mala riaditeľa školy, tak aj vo waldorfskej škole máme takúto pozíciu určenú. Avšak priamo z titulu tejto funkcie danému pracovníkovi nevzniká špeciálne alebo nadradené postavenie smerom do vnútra školy voči ostatným členom učiteľského kolégia.

A tak motiváciou k našej práci nie je sú nariadenia, príkazy a kontroly, ale v prvom rade hlboký zmysel, ktorý vo svojej práci vidíme. Každý koná slobodne a zodpovedne podľa toho, čo pokladá za správne v zmysle spoločnej vízie waldorfskej školy. Základné fungovanie našej školy upravuje štatút .

Waldorfskú pedagogiku vnímame ako liek, ktorý môže ozdraviť našu spoločnosť. Naším najvyšším cieľom je vychovávať slobodných, schopných a zodpovedných ľudí a pomôcť im nájsť svoje miesto a svoju úlohu vo svete.

Iniciatívy waldorfského hnutia združuje a na Slovensku zastupuje Asociácia priateľov waldorfských škôl. Veríme, že v budúcnosti bude môcť zrdužovať a zastupovať viac škôl na Slovensku.

Pedagogické kolégium

Najvyšším orgánom v rámci organizácie školy je pedagogické kolégium, ktorého členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy. Zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v zmysle waldorfskej pedagogiky. Jeho členmi sú interní aj externí pedagogickí pracovníci, ktorých absolvovanie základného 3-ročného waldorfského vzdelávania oprávňuje učiť na primárnom aj nižšom strednom stupni ZŠ. Základným nástrojom pre ďalší rozvoj pedagogiky a pedagógov je pedagogická konferencia, ktorú organizuje pedagogické kolégium. Kolégium deleguje svoje právomoci na jednotlivých jej členov. Jednotlivé kompetencie členov kolégia si môžete pozrieť v menu Naša škola - Učitelia a podporný tím.

Rada rodičov

Je zložená zo zástupcov rodičov z každého ročníka, ktorí tlmočia pripomienky a požiadavky všetkých rodičov svojej triedy k danej téme a Rada rodičov o nich následne informuje kolégium. Koná v súlade so štatútom školy. Každá trieda si deleguje svojho zástupcu do Rady rodičov. Okrem toho každý rodič, ktorý prejaví záujem pracovať v Rade rodičov, môže osloviť predsedu Rady rodičov (pozri menu Naša škola - Učitelia a podporný tím) a požiadať o členstvo. V šk. roku 2018/19 nebola Rada rodičov sformovaná.

Strategická skupina

Rieši strategické úlohy v súlade s víziou školy. Rešpektuje nastavený systém majiteľstva procesov a úloh a rozhoduje len v prípade nejasností. Aktualizuje štatút školy. Strategická skupina je zložená z poverených členov pedagogického kolégia (Slávka Šebová, Zuzana Bajusová).

Finančná platforma

Pripomienkuje a schvaľuje rozpočet školy, výšku školného a veľké investície školy. Jej členmi sú koordinátor, zástupcovia z personálneho tímu, strategickej skupiny a zástupcovia rodičov. Finančná skupina sa stretáva na pôde strategickej skupiny, ktorá ju aj zvoláva.

Členovia Finančnej platformy:

1. za Koordináciu denného chodu školy - Jiří Pukl

2. za Personálny tím - Zuzana Bajusová

3. za Strategickú skupinu - Slávka Šebová, Zuzana Bajusová

4. za rodičov - Tomáš Mydliar

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy waldorfskej je občianske združenie Výchova k slobode. Toto občianske združenie v súčasnosti nijakým spôsobom nezasahuje do praktického chodu školy. Z právneho hľadiska bolo potrebné pri založení školy.

Adresa zriaďovateľa:

Výchova k slobode o.z.
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava

IČO: 36061042
IBAN: SK70 8330 0000 0028 0013 7506

comments powered by Disqus