Waldorfská škola v Bratislave

Najčastejšie otázky

Prečo nemajú deti učebnice?

V škole sú bežne používané knihy ako atlasy, slovníky, gramatiky, zbierky úloh či slovenská alebo zahraničná próza či poézia. Učiteľ využíva aj učebnice, ale radenie učiva a jeho spracovanie  z rôznych zdrojov musí byť v súlade s bezprostredným zážitkom a s potrebami triedy.

 Vzdelávajú sa deti v súlade so ŠVP? Nadobudnú všetky vedomosti tak, ako deti v iných školách?

Vzdelávajú sa v súlade so vzdelávacím programom waldorfskej školy, kde profil absolventa zodpovedá profilu absolventa na štátnej základnej škole.

Majú rodičia kontrolu nad tým, ako a čo sa ich deti učia?

Rodičia sú informovaní o všetkom na rodičovských stretnutiach raz  mesačne. Majú aj možnosť individuálnych konzultácii. Všetko učivo majú  deti v zošitoch a tie,  ktoré potrebujú extra pomoc, sú vedené pomocou pravidelných konzultácii učiteľa a rodičov, prípadne  s pomocou  špeciálneho pedagóga, psychológa a iných odborníkov. Prístup k waldorfskému vzdelávaciemu programu je otvorený každému, kto sa oň hlbšie zaujíma.

Čo je podstatou antropozofie?

Je to filozofický smer, ktorý učí vidieť svet a deje v súvislostiach a lepšie chápať ľudskosť. Jeho podstatou je iný pohľad na človeka, než je bežne zaužívaný. Človek nie je len telesná bytosť, ale aj duševná a duchovná a z tohto pohľadu je vybudovaná aj metodika vyučovania. Zakladateľom je rakúsky filozof Rudolf Steiner. Aby ste prenikli do spôsobu vyjadrovania, ktorý Rudolf Steiner používa, potrebujete ochotu a otvorenosť vnímať jeho spôsob písania.Jeho myšlienky sú dodnes využívané a každodenne sa s nimi stretávame, hoci netušíme, že dal podnet na ich vznik (napr. bio-dynamické poľnohospodárstvo a uznávaná značka potravín Demeter, lieky a kozmetika firiem Weleda či WALA, waldorfské školy, liečebno-pedagogické domovy, antropozofické nemocnice a pod.; architektúra, metóda Werbeck-Svärdström v školení spevu a pod.). Výsledky Steinerovho bádania človeka ho viedli k tvorbe pedagogiky, ktorá dostala názov waldorfská podľa miesta, kde vznikla prvá waldorfská škola.

 Je prítomná v predmetoch? Ako?

Nie je predmetom vyučovania, je prítomná v spôsobe vyučovania a je nevyhnutným nástrojom učiteľa pri poznávaní detí a spracovaní učiva. Slúži  aj pre prácu učiteľa na jeho vlastnom rozvoji.

 Modlia sa deti ráno? Prečo?

Ráno deti začínajú zborovým prednesom krátkej veršovanky, ktorá v sebe nesie morálny kontext a vyjadrenie vďačnoti voči svetu. Týmto sa trieda naladí na atmosféru  vážnosti k práci.  Napr.: „Ja chcem sa učiť a pracovať chcem/ pracujúc učiť sa, učiac sa pracovať/ je to, čo ja chcem.“  „Prežívam jazyk v kráse a pevnosti/ slovo mi dáva pocit sily a hrdosti/rečou sa šatím, blízkych ňou hladím/spoznávam svet, seba ňou tvorím/vďaka nej vo svete bezpečne stojím.“ "

Ja pozerám do sveta. 

Vo svete svieti slnko. Vo svete iskria hviezdy i spočívajú skaly. Rastliny žijúc rastú, zvieratá cítiac žijú. V ňom človek, vlastník duše, je ducha príbytok. Ja pozerám do duše, čo vo vnútri mi žije. Duch Boží tká a pradie,v slnka i duše svetle. Navonok v priestor sveta, do vnútra v hĺbky duše. K Tebe, ó Boží duch sa obraciam ja prosiac, kiež sila s požehnaním, k učeniu a k práci mi v mojom vnútri rastie." "Ak rozumieš zmyslu reči, odhalí sa ti svet v obraze, keď začuješ dušu reči, objavíš svet ako bytosť, keď zažiješ ducha reči, obdaruje ťa svet múdrosťou, keď budeš reč milovať, sama ti prepožičia svoju vlastnú moc. Preto chcem svoje srdce a zmysly k duši a duchu slova obrátiť a len v láske k nemu sám seba plne vnímať."

„To že sa deti učia písať a počítať neskôr ich oneskoruje vo vývoji o 2-3 roky“ je to pravda? Prečo nie?

V prvom príp. druhom ročníku sa deti na waldorfskej škole stretnú s menším zaťažením ako ich rovesníci v štátnych školách. Nakoľko však všetky kurikulá - waldorfské ako aj štátne vychádzajú zo špirálovitého nadobúdania, utvrdzovania a prehlbovania vedomostí, nič  tým nestrácajú. V neskoršom veku,  ako aj celková nervová sústava dieťaťa je lepšie pripravená zvládať nároky abstraktnej výučby a deti, ktoré neboli od začiatku preťažované, majú ešte dostatok síl ponoriť sa do hĺbok preberanej látky.

 Používajú deti PC? Nadobudnú potrebné IT kompetencie? .

WŠ umožňuje žiakom, aby sa stretli s virtuálnou realitou v čase, keď je ich osobnosť dostatočne zrelá na jej nápor.

 Škola podporuje vynechávanie TV, PC a PC hier. Prečo?

WŠ uprednostňuje zážitkové informácie, nie virtuálne , ktorými sú naše deti aj tak preťažené. Usilujeme sa im dopriať možnosť  si veci ohmatať, zažiť vo vlastnej skúsenosti. Preto škola podporuje vynechávanie TV najmä u detí  a mladších žiakov. Správnosť  tohto  prístupu  napokon dokazujú najnovšie neurovýskumy.  

Majú deti problém s prestupom na iný typ školy?

To veľmi záleží od toho, v ktorom ročníku prestupujú a aké sú to deti. Celkovo platí, že čím neskôr a čím šikovnejšie dieťa, tým to má ľahšie.

. Ako sa darí absolventom na SŠ?

Dosahujú nadpriemerné výsledky.

 Prečo sa venujú remeselnej práci? Štrikujú...

Práca rukami rozvíja myslenie.  Existuje dokázaný súvis s rozvojom jemnej motoriky, reči a myslenia. Štrikovanie v prvej triede túto súvislosť podporuje.

 Prečo sa matematiku učia „v pohybe“?

V pohybe sa učia deti nie len matematiku, ale aj slovenčinu, či iné poznatky, ale len vo veku, keď je pre deti veľmi prirodzené to, že sa chcú a potrebujú veľa pohybovať.  Neskôr sa tento vonkajší pohyb premení na pohyblivé myslenie. Aj na tom, ako deti narábajú s predmetmi, hračkami, či tým, čo ešte nepoznajú v tomto veku, je vidno, že sa učia zo skúšania, z pohybovania, z manipulácie. Tým, že vecami hýbu, učia sa o ich kvalitách a funkčnosti.

 Prečo 5=2+3 a nie 2+3=5?

Pre deti je prirodzenejšie vychádzať z celku a ten deliť, ale používame obidva spôsoby, len analytický spôsob dáva väčšiu istotu a pocit dieťaťu, že to vie, lebo si dané číslo môže dostať ako chce napr. 5= 2+3, iné dieťa 5= 6-1, iné 5= 2+2+1.
Rovnako, keď si dieťa osvojuje fonematickú diferenciáciu - teda rozlišovanie hlások v slove, tiež najprv vychádza z celku vety, potom slova a až potom dokáže vnímať jednotlivé komponenty - hlásky.

 Čo je to zážitkové učenie?

Vnímanie učiva v reálnom svete, pozorovanie skutočných vecí a javov,  prirodzené prepojenie vedomostí s každodennou realitou.

 Majú učitelia WŠ adekvátne vzdelanie?

Učitelia majú VŠ pedagogické vzdelanie II. stupňa a špecializáciu na waldorfskú pedagogiku. S vyššími  ročníkmi stúpa zastúpenie odborných učiteľov.

 Prečo je každá trieda vymaľovaná inou farbou?

Farby zodpovedajú duševnej nálade, ktorá v ročníku prevláda. To, že farby nesú informácie je známy fakt, ktorý využívajú aj mnohé psychologické testy súčasnosti.


comments powered by Disqus