Waldorfská škola v Bratislave

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Pre Súkromnú základnú školu waldorfskú na Vihorlatskej 10 v Bratislave je veľmi dôležité aby bolo zabezpečené riadne spracúvanie osobných údajov zamestnancov, žiakov a zákonných zástupcov a aby bola zabezpečená ich riadna ochrana. Z toho dôvodu by sme Vás radi informovali o tom, za akým účelom a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Základné informácie
Prevádzkovateľ:Súkromná základná škola waldorfská
Právna forma: nezisková organizácia
Adresa: Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
Zastúpená: PaedDr.Slávka Šebová
IČO: 36069833
DIČ: 2021593717

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Denisa Struňáková
tel.č.: 02/20 28 30 20
e-mail: ba@iwaldorf.sk

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk

Účel a právny základ spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom zabezpečenie výchovy a vzdelávania v školskom zariadení a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení; zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné.

Dotknuté osoby sú najmä zamestnanci, žiaci a ich zákonní zástupcovia resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Uchovávanie osobných údajov :

Prevádzkovateľ bude uchovávať spracúvané osobné údaje týkajúce žiakov a ich zákonných zástupcov v zmysle §157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Ostatné lehoty na uchovávanie osobných údajov sú vymedzené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé informačné systémy. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní služieb voči prevádzkovateľovi má právo:

 1. od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenieich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľovi dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

 2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľovi už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľovi prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 4. právo preniesť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi ďalšiemu inému prevádzkovateľovi.

 5. dotknutá osoba môže svoje právo uplatniť písomne u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na tel. č.: 02/20 28 30 20, resp. na e-mailovej adrese: ba@iwaldorf.sk.


Povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutej osobe v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri zabezpečenia výchovy a vzdelávania vznikajú povinnosti voči prevádzkovateľovi, a to:

 1. poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v školskom zariadení a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

 2. súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov za podmienok ustanovených vo vyššie uvedenom zákone nevyžaduje. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmito zákonmi môže mať za následok nedostatočné zabezpečenie výchovy a vzdelávania.

Odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a je jednoznačným prejavom vôle a je vydaný za konkrétnym účelom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípadoch uvedených vo vyššie uvedenom zákone sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje a nie je možne ho odvolať.

Mlčanlivosť:

Zamestnanec u prevádzkovateľa je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.