Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

INICIATÍVA RODIČOV K ZRIADENIU RADY RODIČOV


Vážení rodičia,


Dňa 14.1.2020 sa uskutočnilo stretnutie rodičov s cieľom zriadiť Radu rodičov (RR). Celkom sa zúčastnilo 11 rodičov z piatich ročníkov (1.,2.,3.,6. a 8). Rodičia sa po zaujímavej diskusii zhodli na tom, že je potrebné zriadiť RR a sú radi, že škola víta sformovanie tejto platformy. Škola má záujem zveriť niektoré kompetencie rade rodičov, ako gescia fondu sociálneho štipendia a ďalšie, ktoré budú rade rodičov prezentované školou na najbližšom stretnutí RR.

Keďže škola vo svojom štatúte definuje RR ako zloženie zástupcov rodičov z každého ročníka, tak žiaľ na tomto stretnutí sa nepodarilo splniť túto podmienku školy (chýbajúce zastúpenie za ročníky  4., 5. 7., 9., NT) a RR z tohto dôvodu nie je plne funkčná aby mohla prebrať od školy kompetencie. Rodičov z chýbajúcich ročníkov preto prosíme, aby zvážili svoj postoj a pokúsili sa zabezpečiť svoju účasť v RR. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 11.2.2020 o 16 h. v jedálni s programom:


1. Aktuálny stav RR
2. Prezentácia fondu sociálneho štipendia (škola)
3. Prezentácia kompetencií RR (škola)

Zástupcovia iniciatívy.


História:

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou bolo otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chcela vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“. 

RR mala v pláne stretávať sa aspoň raz mesačne. Termín stretnutia bol stanovený vždy na stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O témach RR boli rodičia informovaní v Informatóriu WŠ. 

Rada rodičov má otvorenú formu, vítaný je každý rodič, ideálne je aby každá trieda mala aspoň jedného svojho zástupcu. Týmto vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú chuť pomáhať škole, že stále môžu prísť a aktívne sa zapojiť. 

V šk. roku 2018/19 rada rodičov nebola funkčná.


comments powered by Disqus