Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou je otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti a spolurozhodovaní školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chce vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“.

RR sa bude stretávať aspoň raz mesačne. Termín stretnutia je stanovený vždy v stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O prípadných zmenách termínu ako aj témach RR budú rodičia informovaní v Informatóriu WŠ.

Rada rodičov má otvorenú formu, vítaný je každý rodič, ideálne je aby každá trieda mala aspoň jedného svojho zástupcu. Týmto vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú chuť pomáhať škole, že stále môžu prísť a aktívne sa zapojiť.

 

Rada rodičov v šk. roku 2018/19 nie je funkčná.
comments powered by Disqus