Waldorfská škola v Bratislave

Eurytmia

Autor: Monika Dojčárová, učiteľ, 28.9.2015

Eurytmia patrí k pohybovo-umeleckým vyučovacím predmetom, vyučovaným výlučne na waldorfských školách. Vznikla v roku 1912 zakladateľom antropozofie a waldorfskej pedagogiky Rudolfom Steinerom. Uplatňuje sa v rôznych oblastiach ako: umelecká eurytmia (javiskové umenie), pedagogická eurytmia (školy Rudolfa Steinera), liečebná eurytmia (antropozofické medicínske zariadenia), podniková eurytmia (pre širokú verejnosť a rôzne profesie).

Eurytmia je dôležitým pedagogicko-didaktickým prostriedkom, vyučuje sa od 1. do 9. ročníka a je povinným vyučovacím predmetom. Eurytmické pohybové cvičenia majú za cieľ lepšie uchopenie a kultiváciu vôle, lepšiu koordináciu tela, posilňujú koncentráciu, vplývajú na zručnosť, obratnosť, pružnosť na telesnej aj mentálnej úrovni, zlepšujú časové vnímanie a orientáciu v priestore.

Pri eurytmizovaní spolupôsobí telo a duša. Deti si osvojujú eurytmické gestá na vyjadrenie hlások a tónov, spájajú sa s básňou či hudbou a pohybovo ju doprevádzajú. Eurytmia nadväzuje na medzipredmetové vzťahy – s geometriou: zlepšuje priestorové vnímanie geometrických foriem. Deti si lepšie vizualizujú geometrické tvary cez seba, cez svoj pohyb. – s hudobnou výchovou: pri tónovej eurytmii sa deti oboznamujú s hudobnými skladbami, skladateľmi, prvkami hudby. – s jazykom a literatúrou: pri hláskovej eurytmii sa deti spájajú s prvkami reči, rodnej či cudzej, a s básňami . – s dejepisom: deti pohybovo uchopujú rôzne kultúrne epochy minulosti.

Eurytmia ďalej rozvíja sociálne kompetencie, ktorým sa na waldorfských školách venuje veľká pozornosť. V neposlednom rade je eurytmia dôležitým diagnostickým nástrojom a včas odhaľuje odchýlky pri vývoji dieťaťa.

Stručne k učebným osnovám.

Hodiny eurytmie v prvých ročníkoch prebiehajú hravou formou, za pomoci slova a hudby. V hláskovej eurytmii sa deti postupne učia gestá hlások. Každá hláska má iné gesto, inú vibráciu a liečivú silu. V tónovej eurytmii sa spája do súzvuku tón, rytmus, melódia a pohyb. Robia sa tiež sociálne cvičenia, ktoré utužujú  novovzniknutý kolektív. Postupne sa obracia pozornosť k menším skupinkám, štvoriciam, dvojiciam až k jednotlivcovi, avšak vždy spolupracujúc s ostatnými  členmi  triedneho kolektívu. Robia sa aliterácie, hexametre, geometrické premeny foriem, rytmické cvičenia, cvičenia s paličkami či eurytmickými guličkami.

História eurytmie na našej škole.

Po založení  školy v roku 2001 učila eurytmiu Elena Schmutzová, ktorá ju vyštudovala vo Viedni. Po jej odsťahovaní z Bratislavy prevzala hodiny eurytmie Monika Dojčárová, ktorá ju rovnako vyštudovala vo Viedni. Počas jej materskej dovolenky v rokoch 2007 – 2010 prevzal všetky hodiny eurytmie Pavel Hanuštiak.  Krátkodobo vyučovala eurytmiu aj Alena Klčová (šk. rok 2014/15). V súčasnosti vyučuje eurytmiu Monika Dojčárová a Pavel Hanuštiak (šk.rok 2015/16).


Fotogaléria

comments powered by Disqus