Waldorfská škola v Bratislave

Ako pracujeme na skvalitňovaní našej pedagogickej práce

Autor: , 27.4.2011

V týchto dňoch sa pomaly pripravujeme na návštevu školského poradcu Gunnara Erica Gijbelsa. Pracuje ako školský poradca v poradenskej agentúre Begeleidingsdienst voor vrijescholen v Holandsku. Od založenia našej školy sa podieľal na vzdelávaní učiteľov. Spočiatku bol mentorom učiteľov. Od momentu ako naša škola získala štatút waldorfskej školy, stal sa poradcom.

Každoročne máme príležitosť dvakrát ročne sa s ním stretnúť a pracovať na spoločných témach. Gunnar vedie učiteľov k tomu, aby dokázali učiť svojich žiakov efektívnejšie, s dôrazom na ich individuálne potreby. Najdôležitejšími plodmi našej spolupráce sú:

 • Škála – dotazníkový systém pozorovania žiakov. Vypĺňa ju prevažne triedny učiteľ. Sleduje ako sa žiaci vyvíjajú v oblasti emocionálno-sociálnej, konatívnej, motorickej a kognitívnej.

  Je to jedinečný, objektívny systém hodnotenia, kde sa berie do úvahy predovšetkým vývinová úroveň žiakov.

  Tento systém odráža to, čo sa deje v konkrétnej triede. Každoročne ku koncu roka spoločne s učiteľmi sledujeme, ako sa žiaci v jednotlivých oblastiach posunuli, ale aj ako je na tom celá trieda, prípadne aj v porovnaní s minulým rokom, či minulým ročníkom. Pre učiteľov z toho vyplývajú výzvy do budúceho roka – ako podchytiť celú triedu v niektorej oblasti, alebo viac si všímať niektorého žiaka.

 • Systém príprav a spätnej väzby učiteľa – pravidelne s učiteľmi hovoríme o tom, ako sa pozerať na prípravu hodín, ako si plánovať jednotlivé časti hodiny ak, aby boli nie len obsahovo správne, ale aj vyvážené a efektívne. Zároveň však, aby si učiteľ mohol skontrolovať svoju prácu, príp. venovať sa niektorej úlohe viac.

  Systém plánovania a evalvácie priniesol náš školský poradca pred dvoma rokmi a stále ho jednotlivý učitelia používajú buď ako priamy zdroj alebo zdroj inšpirácie pre vlastné systémy organizácie práce.

 • Prvky efektívnej výuky – systém, do ktorého stále hlbšie vnikáme a učíme sa s ním pracovať. Vychádza z premisy, že napriek tomu, že učiteľ musí viesť učebnou látkou celú skupinu žiakov, v triede mu sedia žiaci rôznych schopností a kvalít. Aby mohol vyhovieť množstvu potrieb žiakov, musel by naraz vysielať na viacerých frekvenciách. Preto je nevyhnutné prácu organizovať tak, aby sa mohli žiaci aktívne podieľať na tom, čo sa učia.

  Rozdelenie práce na skupinky či dvojice, riešenie otvorených úloh, projekty, rôzne učebné štýly a diferencované vyučovanie sú len niektorými prvkami, s ktorými učitelia skúšajú v denno dennej praxi pracovať.

Náš učiteľský zbor prijíma s nadšením tieto nové poznatky a zapracováva ich do svojej praxe. Ceníme si toho, že sú to poznatky aktuálne, vychádzajúce z mnohoročnej praxe učiteľov celého sveta, ktorí sú ochotní svoje vedomosti šíriť a tak prispievať k tomu, aby sa pedagogika stávala oborom s vysokými štandardami v profesionalite. No ako učitelia sa tešíme na spoluprácu s našim školským poradcom najmä preto, že stretnutia s ním sú vždy plné humoru, inšpirácie a ľudskosti.

comments powered by Disqus