Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023

Autor: Waldorfská škola, 21.2.2022

Milí rodičia budúcich prvákov!


Pre šk. rok 2022/23 je procedúra zápisov uzatvorená. 

Tí,  ktorí vyplnili dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka do 4.4.2022 do polnoci, sú zaznamenaní v databáze záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. 

So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu. Zároveň všetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

Predbežný zápis je pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2022. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom dotazníku. 

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.skwaldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím


comments powered by Disqus