Waldorfská škola v Bratislave

Stretnutie na Ministerstve školstva

Autor: Waldorfská škola, 7.4.2013

3. 4. 2013 prebehlo stretnutie Rady rodičov WŠ. Zaoberala  sa témou, ktorá sa priamo dotýka každého rodiča a dieťaťa  WŠ -  Experimentálne overovanie projektu výchovno –vzdelávacieho systému Súkromnej základnej školy waldorfského typu, ktoré bude ukončené v roku 2013. Pre tých, ktorým tieto informácie dosiaľ unikli, ide laicky povedané o to, že WŠ je jedinou na Slovensku, ktorá učí podľa iných noriem, ako sú štátne (inak rozložené učivo, iné metódy, všetko to, prečo sme si do nej dali deti..). Aby škola takto mohla fungovať, musela vstúpiť do tzv. experimentu pri založení, kde je od začiatku v sledovaní odborníkmi a priebežne vyhodnocovaná.

Expermentálne overovanie končí v tomto roku - po uplynutí školského roku 2012/2013, následne gestor v spolupráci so školou odovzdá záverečnú správu s príslušnými materiálmi a tie budú slúžiť ako podklad pre rozhodovanie či škola na základe výsledkov môže učiť a existovať týmto spôsobom, alebo bude existovať s normami a spôsobmi verejných škôl (vychádzajúc z tzv. plánov ISCED 1 a ISCED 2), čo by znamenalo koniec epôch, členenie na vyuč. hodiny, iná skladba vyučovacích predmetov, menej umenia a remesiel, známkovanie, obsah učiva inak rozložený do ročníkov - všetko to, čo sme pre naše deti nechceli...

Ako ste už boli informovaní, dňa 11 .4. 2013 sa bude konať stretnutie Pri okrúhlom stole, ktoré organizuje Ministerstvo školstva SR s cieľom vytvoriť konštruktívny dialóg na tému waldorfská škola ako jeden z alternatívnych pedagogických systémov. Toto stretnutie bude za účelom zozbierania a zoskupenia všetkých dostupných  informácií a materiálov k fungovaniu WŠ na Slovensku, aj v medzinárodnom kontexte, ďalej všetky pre a proti vyjadrenia z úst odborníkov, čo bude spolu slúžiť ako podklad pre vyhodnotenie experimentu.

Na zozname účastníkov okrúhleho stola je ako oponent bývalý rodič Mgr. Soňa Vinczeová (Nováková). Pani Vinczeová je rodič, ktorý už 8 rokov nemá so školu nič spoločné, ale  jej aktívna iniciatíva "zachrániť nás pred waldorfskou pedagogikou" je neúnavná a veľmi škodlivá, vyvolávajúca negatívnu publicitu a tým príťažlivá pre médiá, ktoré ju ako senzácie chtivé veľmi radi publikujú a uverejňujú. P. Vinczeová už celé roky osočuje školu napriek tomu, že k jej obvinenia boli už dávno vyvrátené, sú k nim vypracované odborné posudky. Napriek tomu, vďaka jej aktívnej zaujatosti a schopnosti neúnavne verejne vystupovať, vďaka manipulatívnym komunikačným technikám, ktoré úspešne používa a aj vďaka tomu, že sme ako spokojní rodičia zatiaľ nevytvorili jej verejným vystúpeniam žiadnu protiváhu a svoje  postoje a spokojnosť verejne nedeklarovali, dali sme jej unikátnu možnosť byť rodičom, ktorého názor je počuť a je treba brať vážne. Jediná cesta, ako výrazne znížiť silu jej hlasu, je dať konečne jasne najavo, že my waldorskú pedagogiku schvaľujeme, cielene sme si tento typ školy pre svoje deti vybrali, vieme prečo sme tak urobili a považujeme to za naplnenie nášho rodičovského práva a aj práv našich detí na adekvátne vzdelávanie v škole, ktorej štýl vyhovuje nášmu rodinnému postoju k životu. Táto škola má zároveň skvelé výsledky v porovnaní so štátnym školským systémom.  

Škola má výsledky, v experimentálnom overovaní naplnila ciele a aj v medzinárodnom meradle spĺňa kritériá školy waldorfského typu, v rámci slovenských noriem deviataci opakovane niekoľko rokov po sebe prešli úspešne testovaním, napriek tomu, že škola má iný vzdelávací program. Myslíme si, že svoje miesto si preukázateľne obhájila (dokazujú to inšpekčné správy, výsledky testovaní, výskumy, hodnotiace správy cieľov experimentu). Rizikom vyhodnocovania je, že experiment vyhlásia za úspešný, ale neuplatniteľný v našej legislatíve. Preto je načase hovoriť verejne o svojich skúsenostiach so školou a jasne deklarovať pánovi ministrovi, že nám rodičom na tejto forme vzdelávania záleží.pridávame text pozvánky:


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 01 Bratislava


POZVÁNKA K OKRÚHLEMU STOLU


ktorý sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 9.00 h

vo veľkej sále IUVENTY, Búdková cesta 2, Bratislava


Okrúhly stôl sa organizuje za účasti

zahraničných a domácich hostí s cieľom vytvoriť konštruktívny dialóg na tému waldorfská škola ako jeden z alternatívnych pedagogických systémov, ktorý sa v súčasnosti experimentálne overuje na Súkromnej základnej škole waldorfského typu,  Vihorlatská 10, Bratislava.

ÚČASTNÍCI OKRÚHLEHO STOLA

1. Mgr. Zdenko Krajčír, generálny riaditeľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva

2. Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ

Štátny pedagogický ústav, Bratislava

3. PhDr. Ľubica Bagálová, PhD.

Štátny pedagogický ústav, Bratislava

4. PhDr. Ľubica Bizíková

Štátny pedagogický ústav, Bratislava

5. PaedDr. Jarmila Žaškovská

Štátna školská inšpekcia, Bratislava

6. Mgr. Marcela Chmelíková

Štátna školská inšpekcia, Banská Bystrica

7. Mgr. Tatiana Košinárová

Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava

8. PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava

9. Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor

Univerzita Pardubice

10. Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Katedra psychológie

11. Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky

12. Mgr. Lucia Grešková, PhD.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Cirkevný odbor

13. Prof. Tomáš Zdražil

Freie Hochschule, Stuttgart

14. Doc. Gaudenz B. Assenza, D.Phil., M.P.A. (Harvard), m. prof. KÚ, absolvent waldorfskej školy v Dornachu

Katolícka Univerzita v Ružomberku

15. Mgr. Martin Kríž

bývalý námestník Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

16. Mgr. Miroslav Lojda

bývalý zamestnanec Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave

17. Mgr. Soňa Vinczeová

bývalý rodič SZŠ waldorfskej v Bratislave

18. Ing. Ivan Smolka

lýcea v Prahe

19. PaedDr. Slávka Šebová

Bratislave

20. Mgr. Renáta Blaschke

Bratislave

21.PhDr. Xénia Činčurová, PhD.

rodič SZŠ waldorfskej v Bratislave


K Okrúhlemu stolu organizátor pozval aj ďalších účastníkov ospravedlnili sa:

Dr.h.c. Prof. PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

PaedDr. Viera Rosinová

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bratislava

na pozvanie nereagovali:

Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

PhDr. Eva Orbanová, PhD.

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra etiky a morálnej filozofie

Mgr. Zuzana Danišková,

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

PhDr. Ivana Škodová

Občianske združenie, INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt

Mgr. Zuzana Zimenová

Konzervatívny inštitút, Bratislava


PROGRAM

8.30 – 9.00 Registrácia účastníkov

9.00 – 9.10 Otvorenie Ing. Ivan Stankovský, CSc. MŠVVaŠ SR, vedúci služobného úradu Mgr. Zdenko Krajčír MŠVVaŠ SR, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva

Moderátor Okrúhleho stola PhDr. Michal Kaliňák, PhD. MŠVVaŠ SR, riaditeľ tlačového a informačného odboru

9.10 – 10.30 Panel 1 Priebežná hodnotiaca správa z realizácie experimentálneho overovania PhDr. Ľubica Bagálová, PhD. PhDr. Ľubica Bizíková Štátny pedagogický ústav, Bratislava

Výsledky z inšpekčnej činnosti na Súkromnej základnej škole waldorfského typu v Bratislave PaedDr. Jarmila Žaškovská Mgr. Marcela Chmelíková Štátna školská inšpekcia, Bratislava a Banská Bystrica

Výsledky Súkromnej základnej školy waldorfského typu v Bratislave v národnom meraní T9 v rokoch 2010 – 2013 Mgr. Tatiana Košinárová Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava

Príspevok z výstupov konferencie Činnosti ohrozujúce deti a mládež PhDr. Alena Kopányiová, PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Diskusia k Panelu 1

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 12.00 Waldorf Schools 1919-2013: Insights from Worldwide Experience Doc. Gaudenz Assenza, D.Phil. (Oxon), M.P.A. (Harvard), m.prof KU Catholic University of Ružomberok Faculty of Arts and Letters Political Science Department

Panel 2

Přínos waldorfských škol ke kvalitě vzdělávací soustavy z medzinárodního hlediska Prof. Tomáš Zdražil Freie Hochschule, Stuttgart 

Waldorfské školy v systému českého školství Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor Univerzita Pardubice

Kvalita školy v kontexte požiadaviek 21. storočia Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Katedra psychológie

Súlad - nesúlad princípov waldorfskej pedagogiky s cieľmi podľa školského zákona Mgr. Martin Kríž bývalý námestník Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

Vplyv antropozofickej filozofie na výchovu a vzdelávanie na waldorfskej škole Mgr. Miroslav Lojda bývalý zamestnanec Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave

Diskusia k Panelu 2

12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 Zamyslenie sa nad diverzitou škôl v kontexte kultúry Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky

Přínos a výsledky waldorfského středního stupně a legislatívne začlenení alternatívního školství do státního systému Ing. Ivan Smolka riaditeľ Waldorfského lýcea v Prahe

Význam waldorfskej pedagogiky pre vzdelávanie na Slovensku Mgr. Renáta Blaschke za zriaďovateľa SZŠ waldorfskej v Bratislave Waldorfská škola v Bratislave, PaedDr. Slávka Šebová riaditeľka SZŠ waldorfskej v Bratislave

Hodnotenie a skúsenosti rodičov SZŠ waldorfskej v Bratislave PhDr. Xénia Činčurová, PhD. rodič SZŠ waldorfskej v Bratislave

Diskusia k panelu 3

Prijatie záverov a odporúčaní

Panel 3comments powered by Disqus