Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Seminár Rytmus a metrum - pozvánka

Autor: Daniel Iždinský, učiteľ, 5.5.2015

Milí priatelia

pozývame vás na seminár poetiky a eurytmie

Rytmus a metrum

ktorý sa uskutoční

8.-9. mája 2015

v priestoroch Waldorfskej školy v Bratislave (Vihorlatská 10)


Lektorom seminára je germanista a eurytmista Dr. Hans Paul Fiechter

http://www.jugendseminar.de/hans_paul_fiechter.html

pre absolventov a študentov eurytmie bude k jednotlivým témam viesť cvičenia

eurytmistka Birgit Hering  http://www.birgithering.de/


Okruh tém:

  A. Kurz poetiky (Hans Paul Fiechter)

Metrum a rytmus

1. Antický a nordický rytmus. Hexameter a aliterácia (Stabreim).

2. Románsky rytmus a dnešný európsky rytmus. Rým.

3. Metrum a rytmus. Próza a verš.

4. Okruh a centrum. Reč a eurytmia.

  B. Kurz eurytmie (Birgit Hering)

1. Eurytmické základné cvičenia (v každom bloku na začiatku)

2. Eurytmické cvičenia k téme (v každom bloku na konci)

V  piatok večer prednáška H. P. Fiechtera k základom témy:

Kultúrnohistorické perspektívy - moderná lyrika - eurytmia a poézia.

Predbežný časový harmonogram dňa:

Stretnutie účastníkov seminára v piatok 8. mája o 8.30

9.00 -11.00 Základné eurytmické cvičenia (Birgit Hering) a seminár (Hans Paul Fiechter)

11.00 -11.30 Prestávka

11.30 -13.30 Eurytmické cvičenia k téme a seminár

13.30 -15.00  Obedňajšia prestávka

15. 00 -16.30 Seminár

16.30-17.00 Prestávka

17.00 -18.00 Eurytmické cvičenia

18.00 -19.00 Prestávka

19.00  Prednáška (v piatok); Rozhovor, diskusia (v sobotu)

Textová príprava na seminár:

1. Homér, Odysea, prvé verše

2. Dante, Božská komédia, prvé verše

3. Goethe, Faust I, úvodný monológ, prvé verše

(Kópie týchto textov pre všetkých účastníkov sa pokúsime zabezpečiť, môžete však byť i sami aktívni J )

Účastnícky poplatok:

30 €  (Cena kurzu by nemala byť dôvodom neúčasti.)

Preklad z nemčiny je zabezpečený.

Pri organizácii nám pomôžete, ak svoju účasť záväzne nahlásite mailom na adresu: daniel.izdinsky@gmail.com


comments powered by Disqus