Waldorfská škola v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/riaditeľku školy

Autor: Waldorfská škola, 8.12.2016

Výchova k slobode, o. z., Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36061042

Výchova k slobode, o.z., Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36061042 ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava v súlade s ust. § 4 zákona NR SR  č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v spojení s ust.  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava

I.  Kritériá, predpoklady a požiadavky na uchádzača:

V súlade so zákonom NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov musí uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa splniť nasledovné kritériá, predpoklady a požiadavky:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii podľa Z.č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky č.437/2009 Z.z.

-  vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy

- dĺžka výkonu pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka,

- absolvovanie 3 ročného waldorfského vzdelávania,

- znalosť príslušnej legislatívy,

- komunikatívnosť,

- riadiace a organizačné schopnosti,

- osobné a morálne predpoklady,

- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint.)

I.  Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• prihláška do výberového konania,

·  overené kópie dokladov o vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

• overená kópia osvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky (uchádzač predkladá len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku alebo ak nevykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka)

• návrh koncepcie rozvoja školy a školského klubu detí

• profesijný životopis

• podpísaný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení:

„ Ja, dolupodpísaný .................................................................(meno a priezvisko, bydlisko) zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu,  aby  Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10,  831 04 Bratislavaevidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre  spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom NR SR č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to až do môjho odvolania..“

........................................................         ............................................

  miesto a deň                                                         podpis

I.  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášky a požadované doklady je potrebné predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie - neotvárať“ najneskôr do 31. 12. 2016 na adresu: Výchova k slobode, o.z., Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava.

Uchádzačom bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Bratislave dňa 8. 12. 2016 

Mgr. Marián Czére

štatutárny zástupca zriaďovateľa


comments powered by Disqus