Waldorfská škola v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na koordinátora SZŠW

Autor: Waldorfská škola, 17.3.2017

Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36069833

Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36069833, v zastúpení Novej organizačnej skupiny (ďalej NOS),

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta koordinátora

Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava.

Popis pracovnej pozície:

Koordinátor je nositeľom aktivít smerujúcich k rozvoju a zlepšovaniu organizačných procesov v škole. Pre školu je kľúčovou činnosťou realizácia pedagogických procesov. V tomto duchu koordinátor  koordinuje a rozvíja činnosť školy v dvoch smeroch - dovnútra a navonok. Dovnútra zabezpečuje koordináciu, realizáciu a aktívne navrhovanie úloh a cieľov smerom k dennému chodu a pedagogickému kolégiu s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre realizáciu pedagogických procesov. Smerom navonok zabezpečuje a koordinuje subdodávateľov školy tak, aby škola mohla optimálne plniť svoju úlohu smerom k žiakom i rodičom. Má prehľad o existujúcich nepedagogických (mandátnych) skupinách v škole, o ich cieľoch a úlohách, pričom primerane koordinuje ich komunikáciu a vzájomnú spoluprácu, pokiaľ si to povaha týchto úloh vyžaduje a ich činnosti napomáha. Úzko spolupracuje so správcom školy.

Pozície spadajúce do pôsobnosti koordinátora:

- Administratívne pracovníčky - denný chod
- Správca
- Personál zodpovedný za upratovanie
- Personál jedálne

- Projektový tím

Zodpovednosti:

- rozvoj školy a areálu školy,
- vedenie a/alebo dohľad nad kľúčovými rozvojovými projektmi,
- koordinácia denného chodu s pedagogickým procesom a kolégiom,
- korektné vedenie finančných, daňových a administratívnych evidencií,
- príprava a sledovanie plnenia rozpočtu na aktuálny školský rok, reporting,
- fundraising - vytvára podmienky, pre rozvoj a realizáciu fundraisingových aktivít v škole ďalšou osobou, osobami,
- obstarávanie a vzťahy s dodávateľmi,
- zabezpečenie stravovania  v súlade s požiadavkami legislatívy, školy a rodičov,
- vstupom pre činnosť koordinátora sú jeho vlastné idey, podnety z kolégia, pracovných skupín a pracovnej skupiny NOS a návrhy zo strany rodičov,
- koordinátor v pravidelných intervaloch predkladá skupine NOS prehľad o svojich aktivitách, ktorá ich vyhodnocuje,

Kritériá, predpoklady a požiadavky na uchádzača:

- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- vysoká miera zodpovednosti,
- komunikatívnosť,
- schopnosť vynaliezavo zorganizovať činnosť rozdielnych ľudí, zladiť ciele, stratégie a očakávania, stanoviť zodpovednosť a vyžadovať svedomitosť,
- schopnosť fungovať v plošnej organizačnej štruktúre,
- výborné organizačné zručnosti,
- schopnosť posúdiť a manažovať úlohy pri správe budovy, zmysel pre praktickosť,
- ovládanie štátneho jazyka a minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni,
- ovládanie práce s počítačom, najmä excel a word na pokročilej úrovni

Termín nástupu a platové podmienky:

Predpokladaný termín nástupu: máj/jún 2017, prípadne dohodou.
Informácie o platových podmienkach budú poskytnuté na pracovnom pohovore.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške výberového konania:

- žiadosť o zamestnanie,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- podpísaný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení:

„ Ja, dolupodpísaný .................................................................(meno a priezvisko, bydlisko) zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu,  aby  Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10,  831 04 Bratislava evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre  spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom NR SR č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to až do môjho odvolania..“

........................................................  ............................................

  miesto a deň                                                         podpis

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosti o zamestnanie a požadované dokumenty je potrebné zaslať e-mailom na adresu: slavka.sebova@iwaldorf.sk, s predmetom správy: „Výberové konanie – koordinátor“,  najneskôr do 17. apríla 2017.

Osobné stretnutia s vybranými uchádzačmi:

Vybraným uchádzačom bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej 5 dní pred jeho konaním. V danom termíne je potrebné priniesť so sebou výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

V Bratislave, dňa 17. 3. 2017
Členovia pracovnej skupiny NOS

comments powered by Disqus